Stypendia

Studenci Wydziału Transportu PW są beneficjentami pomocy stypendialnej, której źródłem jest budżet państwa.

Informacje o pomocy stypendialnej w roku akademickim 2023/2024

Zgodnie z przepisami prawa w roku akademickim 2023/2024 studentom Wydziału Transportu PW spełniającym warunki, które są określone w Regulaminie świadczeń dla studentów Politechniki Warszawskiej na rok akademicki 2023/2024, będą wypłacane następujące świadczenia:

 • stypendium socjalne - przyznawane wówczas gdy miesięczny dochód na jedną osobę w rodzinie nie przekracza kwoty ustalonej przez Rektora (w semestrze zimowym roku akad. 2023/2024 jest to 1 294,40 zł).
  Studenci, których miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty określonej w Ustawie o pomocy społecznej, od 01 stycznia 2022 r. jest to 600,- zł (Dz. U. z 2021 r. poz. 1296), zobowiązani są dołączyć do wniosku o stypendium socjalne zaświadczenie z ośrodka pomocy społecznej o sytuacji dochodowej i majątkowej swojej i rodziny.
 • w szczególnie uzasadnionych przypadkach stypendium socjalne w zwiększonej wysokości,
 • stypendium dla osób niepełnosprawnych,
 • zapomoga - przyznawana, jako doraźne wsparcie finansowe w przypadku, gdy student znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej,
 • stypendium Rektora, które może otrzymać student:
  • za wyróżniające wyniki w nauce, dotyczy to również studentów przyjętych na pierwszy rok studiów w roku złożenia egzaminu maturalnego - laureatów olimpiady międzynarodowej albo laureatów lub finalistów olimpiady stopnia centralnego, o których jest mowa w przepisach o systemie oświaty,
  • za osiągnięcia naukowe lub artystyczne albo osiągnięcia sportowe co najmniej we współzawodnictwie krajowym, które również przysługuje studentom, przyjętym na pierwszy rok studiów w roku złożenia egzaminu maturalnego, medalistom co najmniej współzawodnictwa sportowego o tytuł Mistrza Polski w danym sporcie, o którym mowa w przepisach o sporcie,
 • stypendium z dostępnych ofert,
 • stypendium fundowane, które jest przyznawane wg zasad Fundatora i wypłacane na podstawie indywidualnej umowy pomiędzy studentem oraz Fundatorem,
 • stypendium ministra za znaczące osiągnięcia (naukowe, artystyczne lub sportowe).

Ponadto, studenci mogą ubiegać się o przyznanie kredytu studenckiego, udzielanego przez banki.

Pomoc stypendialna w semestrze letnim roku akad. 2023/2024

Uprzejmie informuję, że zgodnie z § 2 ust. 15 Regulaminu świadczeń dla studentów PW na rok akademicki 2023/2024 akcja stypendialna semestrze letnim jest prowadzona

od 19 lutego br. do poniedziałku, 04 marca br.

W ww. terminie, w godz. pracy Dziekanatu, w pokoju 111 NK

zainteresowani studenci mogą skałdać wnioski:

o stypendium socjalne.

Listy rankingowe do stypendium rektora

Informuję, że listy rankingowe do stypendium rektora na rok akademicki 2023/2024:

zostały zatwierdzone, zgodnie z § 24 ust. 10 Regulaminu....

Konsultacje dotyczące świadczeń stypendialnych

Informuję studentów, że w pytania dotyczące pomocy stypendialnej, proszę kierować do Koordynatora Spraw Studenckich Pana Jakuba Jończeego, za pośrednictwem e-maila wysłanego na adres:

koostudencki.wt@pw.edu.pl

Kontakt

Wydziałowa Komisja Stypendialna