Badania i nauka

Badania naukowe prowadzone na Wydziale Transportu są związane z problematyką szeroko pojętego transportu i dotyczą zarówno zagadnień o charakterze podstawowym jak i stosowanym, w tym wdrożeniowym. Tematycznie badania te dotyczą problematyki transportu lądowego i powietrznego. Wydział nie prowadzi badań naukowych w zakresie zagadnień transportu wodnego.

Tematyczna klasyfikacja badań:

 • metody i narzędzia dotyczące modelowania systemów i procesów transportowych,
 • metody wielokryterialnego wspomagania decyzji w różnych obszarach transportu,
 • projektowanie i eksploatacja systemów telekomunikacyjnych i teleinformatycznych przeznaczonych na potrzeby wspomagania organizacji, kierowania i zarządzania w transporcie,
 • metody i narzędzia z obszaru elektroniki, automatyki i techniki cyfrowej oraz współczesnych narzędzi przekazu informacji wykorzystywanych w procesach transportu zwiększające efektywność
   i bezpieczeństwo systemów transportowych,
 • sterowanie i zarządzanie bezpieczeństwem systemów transportowych ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa transportu kolejowego, drogowego i lotniczego,
 • metody i narzędzia w zakresie monitorowania utrzymania i eksploatacji środków transportu oraz obiektów infrastruktury transportu,
 • metody i narzędzia wspomagające badanie niezawodności eksploatacyjnej systemów transportowych,
 • nowoczesne rozwiązania obsługi transportowej aglomeracji miejskiej.

Metody i narzędzia wykorzystywane w tych badaniach bazują na technice komputerowej oraz nowoczesnych układach aparaturowych używanych w eksperymentach i analizach ich wyników.

Tematyka prac badawczych prowadzonych na Wydziale:

 • Algorytmy wspomagania elementów systemów zarządzania ruchem lotniczym.
 • Rozwój i zastosowania metod analizy procesów roboczych i diagnostycznych w środkach transportu.
 • Analiza procesu zapewnienia bezpieczeństwa w systemie zarządzania ruchem lotniczym ATM.
 • Dynamika technicznych środków transportu i infrastruktury.
 • Badania zjawisk i procesów w obszarach droga kolejowa - pojazd szynowy oraz kierowania
   i sterowania ruchem kolejowym i drogowym.
 • Symulacyjne i doświadczalne badania oddziaływań droga kolejowa - pojazd szynowy.
 • Modelowanie procesów ruchu drogowego oraz badanie systemów zarządzania i sterowania ruchem drogowym.
 • Problemy rozwoju systemów kierowania i sterowania ruchem kolejowym w uwarunkowaniach transportu kolejowego w Polsce.
 • Modelowanie i symulacja nowoczesnych systemów transportu miejskiego.
 • Badania właściwości oświetleniowych infrastruktury drogowej.
 • Czynnik ludzki a ocena ryzyka w transporcie towarów niebezpiecznych.
 • Dostępność transportu miejskiego dla osób o specjalnych potrzebach, dostosowanie indywidualnych środków transportu do osób z niepełnosprawnościami.
 • Kształtowanie warunków pracy w pojazdach o szczególnym przeznaczeniu (karetki ratunkowe).
 • Modelowanie nowoczesnych systemów transportu miejskiego.
 • Modelowanie systemów i procesów transportowo-logistycznych ze wspomaganiem komputerowym.
 • Metody i narzędzia wspomagania decyzji dotyczących przydziału środków do zadań
 • Komercjalizacja.

Dorobek naukowy Wydziału prezentowany jest m.in. w "Pracach Naukowych Politechniki Warszawskiej - Transport" oraz w "Archives of Transport" – kwartalniku wydawanym w języku angielskim. Redakcje obydwu czasopism mieszczą się na Wydziale Transportu.