Kandydaci

 

Student Wydziału Transportu Politechniki Warszawskiej zdobywa kwalifikacje pierwszego lub drugiego stopnia na technicznym kierunku studiów Transport o profilu ogólnoakademickim.

Sylwetka Absolwenta

 

Efekty uczenia się

dotyczą projektowania, tworzenia, modernizacji, zarządzania i eksploatacji systemów transportowych i systemów logistycznych, bezpiecznego i efektywnego wykorzystania technicznych środków transportu, a także systemów zarządzania, sterowania ruchem i technologii przewozów.

Zakres wiedzy i umiejętności zdobytej przez studenta kierunku Transport 
prognozowanie i planowanie rozwoju systemów transportowych
prognozowanie i planowanie zapotrzebowania na usługi transportowe
kształtowanie infrastruktury i planowanie sieci transportowych
kształtowanie i wymiarowanie sieci logistycznych i sieci dystrybucji
organizowanie potoków ruchu
planowanie procesów transportowych w systemach logistycznych i kierowanie nimi
dobór (technicznych i organizacyjnych) środków transportowych oraz technologii przewozów do zadań
automatyzacja procesów w systemach transportowych
kierowanie i sterowanie procesami ruchu
projektowanie, tworzenie i stosowanie systemów wspomagania komputerowego w zakresie sterowania ruchem, zarządzanie i eksploatacja w transporcie
projektowanie, budowa i wykorzystanie systemów telekomunikacyjnych i telematycznych w transporcie
projektowanie, tworzenie i stosowanie inteligentnych systemów transportowych
budowa i wykorzystanie technicznych środków transportu
badanie i ocena oddziaływania wzajemnego technicznych środków transportu z infrastru­kturą oraz środowiskiem naturalnym
ergonomia w transporcie oraz modelowanie i symulacji układu człowiek-środek transportu-otoczenie
diagnostyka sytuacji wypadkowych z uwzględnieniem udziału człowieka i środków trans­portu
badanie i ocena przydatności użytkowej technicznych środków transportu
kształtowanie eksploatacyjnych strategii użytkowania technicznych środków transportu i utrzy­manie ich w gotowości technicznej
projektowanie funkcjonalnego i technologicznego zaplecza obiektów transportu technicznego
projektowanie systemów magazynowych i sterowanie przepływem ładunków
badanie oraz ocena niezawodności i bezpieczeństwa systemów transportowych i środków transportu

Student kierunku Transport ma kompetencje społeczne zgodne z wymaganiami Krajowej Ramy Kwalifikacji, ukierunkowane na procesy i systemy transportowe oraz oddziaływanie transportu na szeroko rozumiane środowisko.

Nabyte umiejętności rozwiązywania praktycznych problemów budowy i eksploatacji obiektów i systemów transportowych oraz kompetencje społeczne są wykorzystywane w transporcie drogowym, kolejowym, lotniczym i wewnątrzzakładowym.

Efekty uczenia się wspólne dla wszystkich absolwentów kierunku Transport są rozwi­jane w ramach specjalności odpowiadających problemowo podstawowym obszarom działal­ności zawodowej inżyniera transportu.

Wykształcenie kierunkowe

Wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne (efekty kształcenia) wszystkich absolwentów kierunku Transport są kształtowane przez przedmioty wspólne dla całego kierunku.

Należą do nich:

Przedmioty podstawowe ogólne i techniczne matematyka, grafika inżynierska, technologia informacyjna, informatyka, mechanika techniczna, elektrotechnika, fizyka, metrologia, elektronika, automatyka, materiałoznawstwo, podstawy budowy maszyn, język obcy, ekonomia – na studiach pierwszego stopnia oraz matematyka stosowana, fizyka współczesna, informatyka stosowana, mechanika stosowana – na studiach drugiego stopnia
Przedmioty kierunkowe badania operacyjne, środki transportu, logistyka, systemy transportowe, infrastruktura transportu, ekonomika transportu, inżynieria ruchu, podstawy eksploatacji technicznej, organizacja i zarządzanie, systemy łączności w transporcie, ergonomia i bezpieczeństwo pracy – na studiach pierwszego stopnia oraz metody matematyczne w transporcie, systemy pomiarowe, modelowanie procesów transportowych, teoria niezawodności i bezpieczeństwa, sterowanie i zarządzanie ruchem, systemy teleinformatyczne – na studiach drugiego stopnia.

 

Program studiów przewiduje:

praktykę specjalnościową lub praktykę dyplomową,

obieralne przedmioty techniczne,

obieralne przedmioty humanistyczne, ekonomiczne lub społeczne.

 

Praca dyplomowa i egzamin dyplomowy:

• Studia każdego poziomu (pierwszego albo drugiego stopnia) na kierunku Transport kończą się pracą dyplomową (odpowiednio: inżynierską albo magisterską) i egzaminem dyplomowym. Temat pracy dyplomowej związany jest ze specjalnością i ustalany jest z uwzględnieniem zainteresowań studenta. Praca dyplomowa może mieć charakter teoretyczny lub praktyczny i dotyczyć może zagadnień badawczych lub projektowych. Tematyka prac dyplomowych związana jest z zagadnieniami zgłaszanymi przez przedsiębiorstwa lub jednostki badawczo-wdrożeniowe transportu oraz z problematyką prac naukowo-badawczych realizowanych na Wydziale.

• Egzamin dyplomowy polega na przedstawieniu (prezentacji) pracy dyplomowej i udzieleniu odpowiedzi na pytania zadawane przez członków Komisji Egzaminu Dyplomowego.

• Kwalifikacje pierwszego lub drugiego stopnia absolwenta kierunku Transport są poświadczane dyplomem Politechniki Warszawskiej.

Na Wydziale jest organizowane uroczyste wręczanie dyplomów.

Baza dydaktyczna Wydziału

Laboratoria ogólnowydziałowe elektrotechniki, elektroniki, automatyki, mechaniki, techniki pomiarowej, informatyki, materiałoznawstwa,
Laboratoria specjalnościowe eksploatacji technicznej pojazdów samochodowych, urządzeń i systemów sterowania ruchem drogowym, techniki pomiarowej w ruchu drogowym, systemów łączności w transporcie, elektrotechniki samochodowej, organizacji ruchu kolejowego i zarządzania procesami w terminalu intermodalnym, urządzeń i systemów sterowania ruchem kolejowym, zarządzania procesem spedycyjnym i magazynowym w łańcuchu dostaw,
Biblioteka z czytelnią zapewniają możliwość korzystania z podręczników i skryptów oraz czasopism naukowych i zawodowych,
Sale wykładowe rozmieszczone w dwóch gmachach (Nowej Kreślarni i Nowym Technologicznym) i wyposażone w urządzenia audiowizualne.

 

Miejsce pracy absolwenta Wydziału Transportu Politechniki Warszawskiej: 

• Miejscem pracy absolwenta są te dzia­ły gospodarki narodowej, gdzie występują i są rozwiązywane problemy przemieszczania ludzi i ładunków. Są to instytucje i przedsiębiorstwa zajmujące się projektowaniem, budową, modernizacją, eksploatacją i rozwojem systemów transportowych oraz ich infrastruktury, układów i środków transportu. Wszędzie tam inżynierowie transportu współpracują ze specja­listami z zakresu urbanistyki, budownictwa, energetyki, budowy maszyn, teleinfor­matyki, ekonomii, ergonomii, socjologii, ochrony środowiska oraz wojskiem i służbami pań­stwo­wymi (policja, straż pożarna, straż graniczna). Dotyczy to także etapu prac studialnych, formuło­wa­nia koncepcji programowo-przestrzennych, opracowania programów funkcjo­nalno-użytko­wych oraz wstępnych projektów technologicznych i organizacyjnych, projektów budowla­nych i wykonawczych układów komunikacyjnych i obiektów zaplecza technicznego transpor­tu oraz projektów w zakresie koncepcji i założeń techniczno-użytkowych środków transportu.