Deklaracja dostępności

Wydział Transportu Politechniki Warszawskiej zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Deklaracja dostępności dotyczy strony internetowej www.wt.pw.edu.pl.

Data publikacji strony internetowej: 1998 r. Data ostatniej dużej aktualizacji: 2012 r.

Politechnika Warszawska jest w trakcie realizacji projektu „Politechnika Warszawska Ambasadorem Innowacji na Rzecz Dostępności”. W ramach Zadania nr 6 „Poprawienie dostępności narzędzi informatycznych wykorzystywanych w PW” przygotowana zostanie nowa Strona Główna oraz szablony stron dla pozostałych jednostek, które będę spełniały wymagania ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Zgodnie z harmonogramem projektu Zadanie nr 6 zostanie zakończone do końca 2021 roku. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa III – Szkolnictwo Wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5. Kompleksowe programy szkół wyższych.

 

Stan dostępności cyfrowej

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Niedostępne elementy i treści:

 • Część obrazów nie posiada tekstu alternatywnego,
 • Niektóre elementy strony nie spełniają minimalnych wymogów dla kontrastu,
 • Niektóre elementy strony nie wyświetlają się prawidłowo na urządzeniach mobilnych,
 • Niektóre elementy strony nie są dostępne cyfrowo,
 • Niektóre elementy, których kliknięcie powoduje uruchomienie linku w nowym oknie / karcie przeglądarki internetowej nie informują o tym,
 • Strona może posiadać tzw. krótkie linki (bez informacji o ich celu w nazwie),
 • Strona posiada linki wyróżniane tylko podkreśleniem,
 • Strona nie posiada odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów,
 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
 • filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

 

Przygotowanie deklaracji dostępności

Data sporządzenia deklaracji: 2020-09-25.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2024-03-29.

 

Skróty klawiaturowe

Na tej stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Na tej stronie internetowej są problemy, które wynikają z niespełnienia wymogów dostępności cyfrowej? Zgłoś to do Marcina Banasiaka, mailowo - marcin.banasiak@pw.edu.pl lub telefonicznie - 22 234 70 38.

W zgłoszeniu podaj:

 • swoje imię i nazwisko,
 • swoje dane kontaktowe (np. numer telefonu, e-mail),
 • dokładny adres strony internetowej, na której jest niedostępny element lub treść, 
 • opis na czym polega problem i jaki sposób jego rozwiązania byłby dla Ciebie najwygodniejszy.

Wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz skargi na brak zapewnienia dostępności należy składać w Sekcji ds. Osób z Niepełnosprawnościami:

e-mail: wsparcie.son@pw.edu.pl

telefon I: (22) 234 1314

telefon II: 695 910 787

 

Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością 

Na Twoje zgłoszenie odpowiemy najszybciej jak to możliwe, nie później niż w ciągu 7 dni od jego otrzymania.

Jeżeli ten termin będzie dla nas zbyt krótki poinformujemy Cię o tym. W tej informacji podamy nowy termin, do którego poprawimy zgłoszone przez Ciebie błędy lub przygotujemy informacje w alternatywny sposób. Ten nowy termin nie będzie dłuższy niż 2 miesiące.

Jeżeli nie będziemy w stanie zapewnić dostępności cyfrowej strony internetowej lub treści, z Twojego zgłoszeniu, zaproponujemy Ci dostęp do nich w alternatywny sposób.

Jeżeli nadal będziesz mieć uwagi do naszych działań związane z dostępnością cyfrową możesz zgłosić je do Rzecznika Praw Obywatelskich.

  

Dostępność architektoniczna

Wydział Transportu Politechniki Warszawskiej, ul. Koszykowa 75, 00-662 Warszawa

Wydział Transportu posiada dwa budynki posiadające po 6 kondygnacji, w tym podpiwniczenie. Kondygnacja parteru, pierwszego i drugiego piętra posiada połączenie łącznikiem. Budynek starego skrzydła wpisany jest do Rejestru Zabytków. Wjazd oraz wejście na Terenu Głównego Politechniki Warszawskiej możliwy jest od strony ulic: Stanisława Noakowskiego, Koszykowej i Al. Niepodległości.  Bramy i furtki w ogrodzeniu Terenu Głównego nie stanowi bariery dla osób z niepełnosprawnościami w dostaniu się na teren Główny Politechniki Warszawskiej.

Przed budynkiem wyznaczono miejsca postojowe dla osób z niepełnosprawnościami:

1) jedno miejsca przy wejściu do budynków Wydziału Transportu,

2) trzy miejsca na parkingu między Wydziałem Transportu, a Gmachem Chemii.

Wejście główne do Gmachu Nowej Kreślarni znajduje się od strony ul. Stanisława Noakowskiego, pozostałe z Terenu Głównego Politechniki Warszawskiej. Dostęp  do  budynku  i pomieszczeń Wydziału Transportu dla osób z niepełnosprawnościami również z dysfunkcją narządu ruchu,  poruszające się na wózku inwalidzkim, możliwy jest przy wykorzystaniu platformy pionowej znajdującej się przy głównym wejściu do nowej części budynku od terenu wewnętrznego PW. Platforma pionowe obsługiwana jest pracownika portierni Wydziału po przywołaniu telefonicznym.

Portiernia Wydziału Transportu znajduje się na parterze Gmachu Nowej Kreślarni do której ciągami komunikacyjnymi można dojechać na wózku.

W nowej części budynku znajduje się winda, który posiada wymiary umożliwiające korzystanie przez osoby z dysfunkcją narządu ruchu,  poruszające się na wózku inwalidzkim oraz dostosowana jest dla osób niedowidzących osób niepełnosprawnych wyposażona w przyciski przywołujące windę, które posiadają wytłoczenia w alfabecie Braille’a oraz posiada system głosowy. Nowa i stara część budynku Wydziału Transportu  na poziomie parteru, 1 i 2 piętra jest ze sobą skomunikowana łącznikiem. Szerokości  korytarzy  w  budynku  mają  odpowiednie  wymiary do poruszania się na wózku inwalidzkim.

Elementy wyposażenia przeciwpożarowego, skrzynki elektryczne i gabloty odstające od płaszczyzny ściany zostały  oznakowane taśmą kontrastowa przed  niekontrolowanym  wejściem  przez  osobę z dysfunkcją  wzroku. W nowej części taśmą kontrastową zostały oklejone wszelkie powierzchnie szklane (drzwi i ścianki szklane) oraz wejścia do windy osobowej.  Osoba z dysfunkcją narządu wzroku może korzystać z tabliczek brajlowskich umieszczonych na drzwiach wszelkich pomieszczeń takich jak: toalety, sale wykładowe, audytoryjne, laboratoria, pomieszczenia  administracji.

Na terenie Wydziału Transportu w starej części na II i III piętrze oraz w nowej części na III piętrze znajdują się krzesła ewakuacyjne dla osób z niepełnosprawnościami. W budynku znajdują się czytelne informacje wizualne o drogach ewakuacji oraz kierunku do windy, oznaczone piktogramami i strzałkami kierunkowymi. Gmach Nowej Kreślarni w starej części  został  wyposażony w dźwiękowy system powiadamiania alarmowego w razie pożaru. W nowej części budynku na każdym piętrze znajdują się pomieszczenia higieniczno-sanitarne w pełni przystosowane dla osób z niepełnosprawnościami.  W starej część toaleta dla osób z niepełnosprawnościami znajduje się na parterze przy Portierni.

W Dziekanacie (pok. 11),  dostępna jest mobilna pętla indukcyjna dla osób słabosłyszących.