Rekrutacja

Termin rekrutacji

Rekrutacja uzupełniająca na już uruchomioną szóstą edycję studiów jest prowadzana do 16 października 2023 r. (inauguracja studiów odbędzie się w dniu 21 października 2023 r.).

Zasady naboru na studia

Studia podyplomowe Zarządzanie flotą samochodową i mobilnością mogą podjąć absolwenci studiów wyższych pierwszego lub drugiego stopnia. Przy czym pierwszeństwo w naborze na studia w mają absolwenci kierunku Transport, w zakresie specjalności związanych z logistyką transportu drogowego oraz z eksploatacją pojazdów samochodowych, a następnie absolwenci kierunku Transportzakresie innych specjalności oraz absolwenci innych, technicznych kierunków studiów i absolwenci studiów wyższych, którzy ukończyli kierunki ekonomiczne oraz z dziedziny zarządzania.

Ponadto kandydaci, którzy w okresie ostatnich 5 lat ukończyli studia wyższe na kierunku Transport w zakresie specjalności związanych z logistyką transportu drogowego oraz z eksploatacją pojazdów samochodowych, mają gwarantowany limit 12 miejsc na uruchamianą grupę

Edycje studiów będą uruchamiane pod warunkiem zapisania się na nie przynajmniej 25 słuchaczy. Przy czym w kolejnych edycjach studiów mogą być uruchomione maksymalnie dwie grupy, w których liczba słuchaczy będzie zawierać się w przedziale od 25 do 32 osób

Rejestracja kandydatów

Kandydaci rejestrują się w systemie internetowym na stronie https://irk.pw.edu.pl/pl/.

Zapisów na studia można dokonać z dowolnego komputera połączonego z Internetem.

Przyjęcia na studia podyplomowe odbywają się w oparciu o złożone przez kandydatów dokumenty, na podstawie postępowania kwalifikacyjnego przeprowadzanego przez komisję kwalifikacyjną.

W postępowaniu kwalifikacyjnym brany jest pod uwagę rodzaj, kierunek i specjalność ukończonych studiów wyższych oraz ostateczny wynik studiów wyższych, jak również dotychczasowe doświadczenie zawodowe w zakresie zarządzania flotami pojazdów. Szczegółowe zasady rekrutacji wynikają z Projektu organizacyjnego studiów podyplomowych w zakresie Zarządzanie Flotą Samochodową i Mobilnością. 

Składanie dokumentów:

Dokumenty od kandydatów będą przyjmowane w Dziekanacie Studiów Podyplomowych Wydziału Transportu, ul. Koszykowa 75, pokój 111, od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00 - 14.00 do 16 października 2023 roku.

Dokumenty można również przesłać pocztą na adres:

  • Dziekanat Studiów Podyplomowych Zarządzanie Flotą Samochodową i Mobilnością
  • Wydział Transportu Politechniki Warszawskiej
  • ul. Koszykowa 75, pok. 111
  • 00-662 Warszawa

Wykaz wymaganych dokumentów:

1. wniosek o przyjęcie na studia podyplomowe (wydrukowany po wypełnieniu podczas rejestracji elektronicznej),

2. dyplom ukończenia studiów wyższych wraz z kserokopią,

3. życiorys,

4. oświadczenie o posiadanym doświadczeniu zawodowym na stanowiskach pracy związanych z zarządzaniem flotą pojazdów, z wyszczególnieniem rodzaju stanowiska pracy oraz okresu zatrudnienia,

5. oświadczenie kandydata o przewidywanym sposobie finansowania uczestnictwa w studiach,

Opłaty

Wysokość opłaty za studia podyplomowe wynosi 8 600  za dwa semestry, przy czym przed każdym semestrem należy wnieść opłatę w wysokości 4 300 zł za jeden semestr.

Osoby zakwalifikowane na studia, które w procesie rekrutacji uzyskają największą liczbę punktów oraz nie mają zapewnionego finansowania lub dofinansowania uczestnictwa w studiach przez pracodawcę, mogą ubiegać o dofinansowane przez Partnerów Biznesowych Studiów uczestnictwa w studiach. O przyznaniu dofinansowania decyduje liczba osób zainteresowanych dofinansowaniem oraz liczba miejsc objętych dofinansowaniem, jak również ewentualne dodatkowe warunki dofinansowania określone przez Partnerów Biznesowych Studiów. Natomiast poziom dofinansowania zakwalifikowanego uczestnika, w zależności od decyzji Partnera Biznesowego, może wynieść od 1 000 zł do 4 000 zł.