Praktyki studenckie

Celem praktyk jest przygotowanie studenta do wykonywania zawodu inżyniera. Praktyki stanowią integralną część planu studiów i podlegają zaliczeniu. 

Według obowiązującego planu studiów na kierunku "Transport" studenci są zobowiązani do odbycia następujących praktyk zawodowych:

  • Studia stacjonarne I stopnia i studia niestacjonarne I stopnia: 4-tygodniowa praktyka (specjalistyczna/dyplomowa) w zakładach*) realizujących procesy transportowe i przewozowe w zakresie logistyki, organizacji, kierowania tymi procesami lub inżynierii kierowania i sterowania ruchem oraz w zakresie eksploatacji infrastruktury transportu i środków transportu – po 6 semestrze studiów stacjonarnych i po 7 semestrze studiów niestacjonarnych.Praktyka może być zastąpiona dwiema praktykami: Praktyka I (specjalnościowa) i Praktyka II (dyplomowa) w wymiarze 2 tygodni każda.
  • Studia stacjonarne II stopnia i studia niestacjonarne II stopnia: 2 - tygodniowa praktyka dyplomowa realizowana w celu przygotowania pracy dyplomowej w zakładach*) realizujących procesy transportowe i przewozowe w zakresie logistyki, organizacji, kierowania tymi procesami lub inżynierii kierowania i sterowania ruchem oraz w zakresie eksploatacji infrastruktury transportu i środków transportu – po 2 semestrze studiów stacjonarnych i po 3 semestrze studiów niestacjonarnych, jeśli temat pracy dyplomowej tego wymaga. Praktyka na studiach II stopnia nie jest obowiązkowa.
  • Inne losowe przypadki dotyczące studentów studiów I stopnia, którzy nie odbyli praktyk z powodów zmiany uczelni, wydziału, typu studiów itp.: zależnie od przypadku obowiązuje odbycie 4-tygodniowej praktyki zawodowej i/lub dyplomowej.

*) Zakład (podmiot zewnętrzny) oznacza zakład pracy, firmę, instytucję lub inne miejsce odbywania praktyki na podstawie umowy lub stanowisko pracy praktykanta

Więcej informacji:

Przydatne formularze:

 

Katalog pracodawców z ofertą praktyk dla studentów dostępny jest u opiekunów praktyk.