Zakres działalności

 

 

CERTYFIKACJA URZĄDZEŃ STEROWANIA RUCHEM KOLEJOWYM

Ośrodek Certyfikacji Transportu posiada akredytację jednostki certyfikującej wyroby (AC 198)  oraz zgodę Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego na wydawanie certyfikatów zgodności typu i certyfikatów zgodności z typem w zakresie:

 • stacyjne urządzenia sterowania ruchem kolejowym,
 • urządzenia sterowania rozrządem, w tym hamulec torowy,
 • urządzenia blokady liniowej,
 • urządzenia do wykrywania stanów awaryjnych pojazdów kolejowych podczas biegu pociągu oraz nieprawidłowości załadunku wagonów,
 • systemy zabezpieczenia ruchu na przejazdach kolejowych,
 • urządzenia kontroli niezajętości torów i rozjazdów: obwody torowe, liczniki osi,
 • urządzenia do przestawiania lub kontrolowania ruchomych elementów rozjazdu kolejowego,
 • sygnalizatory kolejowe,
 • urządzenia łączności przewodowej i bezprzewodowej, przeznaczone na potrzeby prowadzenia ruchu kolejowego,
 • rejestratory rozmów związanych z prowadzeniem ruchu kolejowego,
 • urządzenia oddziaływania tor – pojazd,
 • urządzenia kontroli prowadzenia pociągu, z wyjątkiem urządzeń europejskiego systemu sterowania pociągiem (ETCS),
 • systemy telewizji użytkowej przeznaczonej do prowadzenia ruchu kolejowego,
 • systemy automatycznego prowadzenia pociągu,
 • systemy zdalnego sterowania ruchem kolejowym,
 • dławiki torowe,
 • linki dławikowe.

 

CERTYFIKACJA URZĄDZEŃ STEROWANIA RUCHEM KOLEJOWYM

Certyfikacja urządzeń w ramach zakresu elastycznego jest prowadzona zgodnie z listami specyfikacji technicznych:

 • Lista Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego w sprawie właściwych krajowych specyfikacji technicznych i dokumentów normalizacyjnych, których zastosowanie umożliwia spełnienie zasadniczych wymagań systemu kolei (Lista Prezesa UTK (instalacje stałe) z 23 grudnia 2021 r.),
 • Lista właściwych krajowych specyfikacji technicznych i dokumentów normalizacyjnych, których zastosowanie umożliwia spełnienie zasadniczych wymagań systemu kolei (Lista Prezesa UTK (podsystem tabor) z 05 listopada 2021 r.).

STRONA PCA

 

RAPORTY JEDNOSTKI OCENIAJĄCEJ

Ośrodek Certyfikacji Transportu posiada uprawnienia do wydawania raportów jednostki oceniającej w sprawie oceny bezpieczeństwa (akredytacja AK 028), o których mowa w Rozporządzeniu Nr 402/2013, w obszarach:

 • podsystemu sterowanie - urządzenia przytorowe i pokładowe,
 • podsystemu infrastruktura,
 • podsystemu energia,
 • podsystemu ruch kolejowy.

STRONA PCA

Baza ERADIS

 

WERYFIKACJA WE PODSYSTEMÓW

Ośrodek Certyfikacji Transportu posiada notyfikację w zakresie Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/797 z dnia 11 maja 2016 r. w sprawie interoperacyjności systemu kolei we Wspólnocie (NB 2856) w zakresie podsystemy sterowanie – urządzenia przytorowe.

Ośrodek Certyfikacji Transportu prowadzi:

 • weryfikację interoperacyjności, zgodnie z zasadniczymi wymaganiami, poprzez odniesienie do Technicznych Specyfikacji Interoperacyjności, podsystemów: Sterowanie - urządzenia przytorowe, Sterowanie - urządzenia pokładowe, Infrastruktura oraz Energia.
 • ocenę podsystemów: Sterowanie - urządzenia przytorowe, Sterowanie - urządzenia pokładowe, Infrastruktura, Energia w oparciu o listę krajowych specyfikacji technicznych i dokumentów normalizacyjnych, których zastosowanie umożliwia spełnienie zasadniczych wymagań dotyczących interoperacyjności systemu kolei.
 • Ocenę zgodności składników interoperacyjności podsystemu Sterowanie.

Baza NANDO

 

BADANIA NA POTRZEBY DOPUSZCZENIA DO STOSOWANIA

NA LINIACH PKP PLK S.A.

Ośrodek Certyfikacji Transportu posiada kompetencje w zakresie wykonywania ocen na potrzeby dopuszczenia elementów podsystemów i technologii przeznaczonych do stosowania na liniach kolejowych zarządzanych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. (wg procedury SMS-PW-17), w zakresie:

 • automatyki i telekomunikacji,
 • wybranych zagadnień pozostałych branż.

 

KOORDYNACJA TESTÓW ESC/RSC

Ośrodek Certyfikacji Transportu jest koordynatorem testów kompatybilności systemów ERTMS/ETCS oraz GSM-R (testów ESC oraz RSC), na mocy porozumienia z PKP Polskimi Liniami Kolejowymi S.A. zgodnie z procedurami przeprowadzania kontroli kompatybilności ESC (Ie-128) i RSC (Ie-129).