Studia II stopnia w języku angielskim (Second cycle studies in English)

Studia stacjonarne drugiego stopnia są studiami o profilu ogólnoakademickim, kształcenie realizo­wane jest w obszarze nauk technicznych, a efekty kształcenia dotyczą dyscypliny naukowej inżynieria lądowa i transport w dziedzinie nauk technicznych.

Studia stacjonarne drugiego stopnia na kierunku Transport przeznaczone są dla absolwentów technicznych studiów wyższych pierwszego lub drugiego stopnia pragnących uzyskać kwalifikacje zgodne z programem kształcenia dla tego kierunku.

Absolwenci studiów drugiego stopnia uzyskują tytuł zawodowy magistra inżyniera i otrzymują dyplom Politechniki Warszawskiej potwierdzający ukończenie studiów na kierunku Transport w zakresie określonej specjalności.

Studia stacjonarne drugiego stopnia w języku angielskim prowadzone są w zakresie specjalności

  • Transport systems engineering and management

Studia obejmują trzy semestry zajęć. W każdym semestrze zajęcia trwają 15 tygodni. W roku akademickim są trzy sesje egzaminacyjne (zimowa, letnia i jesienna).