Zakład Budowy i Eksploatacji Środków Transportu

Zakład Budowy i Eksploatacji Środków Transportu powstał w roku 2022, na skutek połączenia Zakładu Podstaw Budowy Urządzeń Transportowych oraz Zakładu Eksploatacji i Utrzymania Pojazdów w strukturze organizacyjnej Wydziału Transportu PW. Pracownicy tych zakładów utworzyli w ramach struktury Zakładu BiEŚT dwa Zespoły badawczo-dydaktyczne, które podtrzymują tradycje naukowe wcześniejszych zakładów, jak również prowadzą badania w zakresie:

 • planowania modernizacji i modelowania technicznych środków transportu,
 • analizy i modelowania procesów diagnostycznych dla technicznych środków transportu,
 • badania dynamiki układu pojazd – nawierzchnia, zarówno dla pojazdów drogowych, jak i szynowych,
 • modelowanie i symulacja procesów roboczych i destrukcyjnych zachodzących w urządzeniach transportowych,
 • badania i oceny oddziaływania środków transportu na człowieka i środowisko,
 • szeroko rozumianego bezpieczeństwa transportu.

 

 

Zespół Podstaw Budowy Urządzeń Transportowych

Zespół podtrzymuje tradycje naukowe Zakładu Podstaw Budowy Urządzeń Transportowych, którego kierownikiem od 2019 roku był dr hab. inż. Jarosław Korzeb, prof. uczelni, natomiast w latach 2000-2019 kierował nim prof. dr hab. inż. Andrzej Chudzikiewicz. Badania prowadzone w Zespole dotyczą monitorowania stanu technicznego pojazdów i drogi, projektowania i doboru urządzeń do monitoringu, badania oddziaływań na obiekty i ludzi, identyfikacji i pomiaru oddziaływań dynamicznych, drgań i hałasu, oceny i mapowania klimatu akustycznego dla tras oraz węzłów komunikacyjnych, analizy oddziaływań parasejsmicznych, rejestracji zjawisk szybkozmiennych, analizy zjawisk dynamicznych dla kolei dużych prędkości, badań symulacyjnych dynamiki ruchu, analiz wibroakustycznych.

Działalność dydaktyczna Zespołu realizowana jest w ramach specjalności:

 • Bezpieczeństwo i ekologia w transporcie.

Pracownicy prowadzą zajęcia dydaktyczne w zakresie takich przedmiotów jak np:

 • Materiałoznawstwo,
 • Mechanika techniczna,
 • Grafika inżynierska,
 • Podstawy konstrukcji środków transportu,
 • Teoria sterowania i optymalizacji,
 • Symulacja układów technicznych,
 • Ekologia transportu,
 • I innych.

Zespół dysponuje 4 laboratoriami badawczo-dydaktycznymi: Laboratorium Materiałoznawstwa, Podstaw Budowy Maszyn oraz Diagnostyki Technicznej i Mechaniki. Umożliwiają one poznanie zagadnień związanych z materiałami wykorzystywanymi w procesie produkcji elementów infrastruktury i środków transportu oraz technologii wytwarzania urządzeń transportowych

 

 

Zespół Bezpieczeństwa i Eksploatacji Pojazdów Samochodowych

Zespół kontynuuje tradycje Zakładu Eksploatacji i Utrzymania Pojazdów WT PW. Kierownikiem Zespołu jest dr hab. inż. Marek Guzek, prof. uczelni (wcześniej, w latach 2018 - 2022 kierownik Zakładu EiUP, w latach 2001-2018 Zakładem kierował prof. dr hab. inż. Zbigniew Lozia).

Badania prowadzone w Zespole dotyczą między innymi rozwoju i zastosowania metod analizy procesów roboczych i diagnostycznych w środkach transportu drogowego. Istotną rolę (jako narzędzia badawcze) odgrywają własne, autorskie modele i programy symulacyjne ruchu pojazdów poruszających się na równej i nierównej nawierzchni drogi, pojazdów w trakcie badań diagnostycznych oraz modele samochodowych „czarnych skrzynek” o różnym stopniu złożoności. Zaowocowało to między innymi budową pierwszego w kraju symulatora jazdy samochodem autoPW oraz stworzeniem modelu symulacyjnego ruchu i dynamiki wieloosiowego pojazdu specjalnego, uwzględniającego efekt eksplozyjnego uszkodzenia układu jezdnego i powstałe na jego skutek sytuacje awaryjne.

Działalność dydaktyczna Zespołu realizowana jest głownie w ramach specjalności:

 • Inżynieria eksploatacji pojazdów samochodowych,
 • Obsługa techniczna flot samochodowych,
 • Rzeczoznawstwo samochodowe,

Pracownicy prowadzą zajęcia dydaktyczne w zakresie takich przedmiotów jak np:

 • Technika samochodowa,
 • Dynamika pojazdów samochodowych,
 • Podstawy eksploatacji technicznej,
 • Budowa i eksploatacja pojazdów samochodowych,
 • Bezpieczeństwo pojazdów i ruchu drogowego.

Zespół dysponuje 2 nowoczesnymi laboratoriami badawczo-dydaktycznymi: Laboratorium Eksploatacji Technicznej Pojazdów Samochodowych oraz Pracownią Badań Symulacyjnych Ruchu Samochodu.

Ich wyposażenie pozwala na badanie samochodów na hamowni podwoziowej, diagnostykę układów pojazdów oraz badania symulacyjne ruchu i dynamiki pojazdów na różnych nawierzchniach dróg, z uwzględnieniem stanu technicznego pojazdu oraz roli kierowcy.