Zakład Sterowania Ruchem i Infrastruktury Transportu

Zakład Sterowania Ruchem i Infrastruktury Transportu prowadzi badania naukowe w zakresie projektowania  i eksploatacji kolejowej i drogowej infrastruktury transportu, projektowania multimodalnych i intermodalnych terminali przeładunkowych, projektowania, budowy i eksploatacji sygnalizacji świetlnych, inżynierii ruchu drogowego, planowania transportu publicznego, elektro mobilności i zrównoważonej mobilności miejskiej oraz projektowania i wdrażania systemów kierowania i sterowania ruchem kolejowym.

Badania realizowane są w trzech zespołach naukowo-dydaktyczne:

- Zespół Infrastruktury Transportu,

- Zespół Sterowania Ruchem Drogowym,

- Zespół Sterowania Ruchem Kolejowym.

Zespoły tworzą najlepsi specjaliści w swoich obszarach badań, którzy prowadzą liczne projekty badawczo-rozwojowe i współpracują z różnymi jednostkami naukowymi oraz partnerami biznesowymi, a jednocześnie są doskonałymi dydaktykami.

Działalność dydaktyczna Zakładu realizowana jest na kierunku Transport w ramach specjalności:

na studiach I stopnia:

 • Inżynieria Transportu Miejskiego (studia niestacjonarne),
 • Sterowanie Ruchem Drogowym (studia stacjonarne),
 • Sterowanie Ruchem Kolejowym (studia stacjonarne i niestacjonarne)

na studiach II stopniu:

 • Transport Systems Engineering and Management (studia stacjonarne anglojęzyczne) 
 • Sterowanie Ruchem Kolejowym (studia stacjonarne i niestacjonarne),
 • Zrównoważona Mobilność Miejska (studia stacjonarne i niestacjonarne). Studia prowadzone pod honorowym patronatem Ministerstwa Infrastruktury.

oraz studiach II stopnia kierunku Budowa i Eksploatacja Infrastruktury Transportu Szynowego (kierunek studiów prowadzony wspólnie z Wydziałem Inżynierii Lądowej).

W Zakładzie prowadzone są następujące studia podyplomowe:

 • Interoperacyjność Systemu Kolei (studia prowadzone przy udziale partnerów biznesowych i współpracy merytorycznej podmiotów funkcjonujących na rynku pracy (PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., Urząd Transportu Kolejowego oraz Stowarzyszenie ekspertów i menedżerów transportu szynowego, kierownik studiów: dr inż. P. Ilczuk).

Zespół Infrastruktury Transportu

Zespół infrastruktury transportu posiada doświadczenie w zakresie prowadzenia badań elementów infrastruktury transportowej. Działania Zespołu koncentrują się szczególnie na infrastrukturze kolejowej oraz projektowaniu terminali przeładunkowych,

w tym terminali intermodalnych. Główne kompetencje i  doświadczenie badawcze Zespołu jest ukierunkowane na:

 • infrastrukturę transportu ze szczególną preferencją dla infrastruktury kolejowej,
 • transport intermodalny oraz projektowanie multimodalnych i intermodalnych terminali przeładunkowych,
 • elektromobilność i  infrastrukturę dedykowaną dla transportu niskoemisyjnego,
 • zrównoważony transport,
 • projektowanie dróg szynowych – kolejowych i miejskich,
 • dynamikę oddziaływań pojazdu szynowego na drogę kolejową oraz dynamikę i  stateczność pojazdów szynowych w nieprostoliniowych odcinkach toru.

 

Zespół Sterowania Ruchem Drogowym

Zespół Sterowania ruchem drogowym posiada doświadczenie w  zakresie projektowania, budowy i eksploatacji sygnalizacji świetlnych, inżynierii ruchu drogowego, planowania transportu publicznego oraz zrównoważonej mobilności miejskiej. Badania Zespołu są ukierunkowane na:

 • projektowanie, budowę i eksploatację drogowych sygnalizacji świetlnych,
 • inżynierię ruchu drogowego,
 • zrównoważoną mobilność miejską i transport publiczny,
 • urządzenia i systemy sterowania ruchem drogowym,
 • bezpieczeństwo ruchu drogowego.

Zespół opiekuje się Studenckim Kołem Naukowym Inżynierii Ruchu Drogowego, które zrzesza grupę młodych, ambitnych studentek i studentów zainteresowanych zagadnieniami sterowania ruchem drogowym oraz komunikacją miejską. Głównym celem Koła jest rozwijanie

i pogłębianie wiedzy z zakresu rozwiązań bezpieczeństwa oraz inżynierii ruchu drogowego, a w szczególności nowoczesnych technik sterowania ruchem, udział w pracach naukowo-badawczych realizowanych w Zakładzie oraz szkoleniach, seminariach i konferencjach naukowych.

 

Zespół Sterowania Ruchem Kolejowym

Zespół sterowana ruchem kolejowym posiada doświadczenie w  zakresie badania, modernizacji, projektowania i wdrażania systemów kierowania i sterowania ruchem w kolejnictwie. Badania Zespołu są ukierunkowane na:

 • unowocześnianie i  modernizację systemów sterowania ruchem kolejowym, przy uwzględnieniu ścisłego ich dostosowania do wymagań i przepisów kolejnictwa polskiego i europejskiego,
 • wspomaganie pracy dyspozytorów i  dyżurnych ruchu przez wdrażanie technologii informatycznych,
 • ciągły rozwój zagadnień bezpieczeństwa, efektywności i nowoczesnych sposobów eksploatowania systemów sterowania ruchem kolejowym,
 • cyfryzację sterowania ruchem kolejowym i automatyzację jazdy pociągu oraz prowadzenia ruchu kolejowego.

Zespół opiekuje się Studenckim Kołem Naukowym Nowoczesnych Technik Sterowania Ruchem Kolejowym BALISA, które zrzesza grupę młodych, ambitnych studentek i studentów zainteresowanych zagadnieniami sterowania ruchem kolejowym. Głównym celem Koła jest rozwijanie i pogłębianie wiedzy z zakresu metod prowadzenia ruchu pociągów w oparciu o urządzenia infrastruktury w tym urządzenia SRK i ich własności, udział w pracach naukowo-badawczych realizowanych w Zakładzie oraz szkoleniach, seminariach i konferencjach naukowych. 

Zakład Sterowania Ruchem i Infrastruktury Transportu prowadzi współpracę z różnymi jednostkami naukowymi oraz partnerami biznesowymi, wśród których można wymienić:

 • Ministerstwo Infrastruktury, Urząd Transportu Kolejowego, PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., Metro Warszawskie, Zarząd Transportu Miejskiego w Warszawie, Instytut Kolejnictwa, Biuro Zarządzania Ruchem Drogowym w Warszawie, Tramwaje Warszawskie, Instytut Badawczy Dróg i Mostów, Thales Polska, Bombardier Transportation, Kombud, grupa Rail-Mil, Kolster, Siemens Mobility, Szybka Kolej Miejska.

Zakład dysponuje grupą 7 nowoczesnych laboratoriów badawczo-dydaktycznych, w skład których wchodzą:

 • Laboratorium Techniki cyfrowej i automatyki, Sterowania ruchem drogowym, Metod modelowania i sterowania ruchem drogowym, Pomiarów ruchu drogowego, Sterowania ruchem kolejowym, Kierowania i sterowania ruchem kolejowym, Centrum modelowania i testowania systemów zarządzania i sterowania ruchem kolejowym.

Laboratoria badawczo-dydaktyczne Zakładu umożliwiają prowadzenie badań oraz kształcenie studentów w zakresie modelowania i sterowania ruchem drogowym, optymalizacji i symulacji ruchu z wykorzystaniem narzędzi PTV Vissim, Synchro+ Sim Traffic, Sitraffic Office, sterowania ruchem kolejowym w obszarze badania systemu ERTMS/ETCS, modelowania, sterowania i symulacji ruchu kolejowego z wykorzystaniem narzędzi Traffic Simulator ERSA, Operational Simulator ERSA, OpenTrack symulator mikrosymulacyjny jak również badania blokad liniowych i urządzeń stacyjnych wykonanych w technologii komputerowej i przekaźnikowej.

Zakład posiada Centrum modelowania i testowania systemów zarządzania i sterowania ruchem kolejowym, które posiada najnowocześniejsze wyposażenie i rozwiązania techniczne w kraju. 

Zakład Sterowania Ruchem i Infrastruktury Transportu powstał w 2017 roku z połączenia Zakładów: Infrastruktury Transportu (kierownik: prof. dr hab. inż. Krzysztof Zboiński) oraz Zakładu Sterowania Ruchem (kierownik: dr hab. inż. Wiesław Zabłocki, prof. uczelni). Od chwili jego powstania do roku 2020 kierownikiem Zakładu był prof. dr hab. inż. Krzysztof Zboiński. Aktualnie Zakładem kieruje prof. dr hab. inż. Dariusz Pyza.