NERW PW Nauka – Edukacja – Rozwój – Współpraca

Na Wydziale Transportu Politechniki Warszawskiej realizowane jest  zadanie nr 39 w ramach projektu pn. „NERW PW Nauka – Edukacja – Rozwój – Współpraca” (nr projektu POWR.03.05.00-00-Z306/17) finansowanego w ramach Osi III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Całkowita wartość projektu: 39 131 230,65 zł.

Dofinansowanie projektu z UE: 37 957 293,73 zł.

Zadanie  realizowane na Wydziale Transportu Politechniki Warszawskiej: ZADANIE 39 : Podnoszenie kompetencji miękkich studentów

Okres realizacji zadania: 01.05.2018 r. - 30.06.2021 r.

Kierownik zadania: dr inż. Sylwia Bęczkowska

Przyznane środki finansowe na realizację zadania: 214 555,00 zł

Cele szczegółowe obejmują:

  • określenie zakresu kształcenia kompetencji miękkich, które pozwalają na zwiększenie szans absolwentów na znalezienie zatrudnienia po zakończeniu kształcenia,
  • dążenie do utrzymania wysokiego poziomu kształcenia z zakresu kompetencji miękkich,
  • określenie form współpracy pracodawców i uczelni, mających na celu monitorowanie popytu na posiadanie kompetencji miękkich, które w największym stopniu zwiększają szanse na zatrudnienie.

W ramach projektu będą objęci wsparciem studenci studiów pierwszego stopnia semestru siódmego i drugiego stopnia, semestru drugiego i trzeciego. Informacja o dostępnych kursach dla studentów będzie ogólnodostępna na stronie internetowej Wirtualnego Dziekanatu oraz wywieszona w gablotach pod koniec semestru poprzedzającego szkolenia. Studenci w ramach prowadzonych kursów będą podnosić dwa rodzaje kompetencji: kompetencje komunikacyjne oraz z zakresu przedsiębiorczości. Podnoszenie kompetencji studentów, oprócz certyfikowanych szkoleń będzie obejmowało także zajęcia projektowe oraz uczestniczenie studentów w spotkaniach organizowanych z pracodawcami, wynikającymi ze współpracy uczelni z różnymi przedsiębiorstwami.