WUT Journal of Transportation Engineering

ISSN: 1230-9265 | ICV: 94.88 | MEiN: 70

Czasopismo WUT Journal of Transportation Engineering (wcześniej znane jako Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej - Transport) zostało założone w 1972 r. Jest recenzowanym czasopismem wydawanym jako kwartalnik w formule Open Access, które publikuje wyniki wysokiej jakości badań naukowych dotyczących aktualnych problemów planowania, projektowania, sterowania, zarządzania i eksploatacji nowoczesnych systemów transportowych oraz ich komponentów. Czasopismo publikuje artykuły naukowe prezentujące oryginalny wkład w obszarze transportu, w tym nowe modele i algorytmy, ale także artykuły zawierające wprowadzenie i wyjaśnienie zaawansowanych koncepcji, które mają na celu wsparcie korzystania z nowych metod przez badaczy, praktyków i decydentów. Mile widziane są również krytyczne przeglądy stanu wiedzy, studia przypadków (o ile zawierają oryginalne treści teoretyczne), krótkie komunikaty i listy naukowe.

Czasopismo jest dostępne bezpłatnie przez Internet - czytelnicy nie ponoszą żadnych kosztów. Wszystkie opublikowane artykuły są udostępniane online natychmiast po publikacji, bez konieczności subskrypcji. Autorzy płacą opłatę na pokrycie kosztów wydawniczych w wysokości 800 PL (190 EUR). Opłata jest wymagalna po akceptacji manuskryptu do druku (po procesie recenzji). Opłata dotyczy manuskryptów zgłoszonych po 1 grudnia 2023 r.

W roku 2019 czasopismo otrzymało dofinansowanie ze strony Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na realizację zadania "Podniesienie poziomu naukowego i umiędzynarodowienia czasopisma Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej – Transport w latach 2019 i 2020". Zadanie to jest finansowane w ramach umowy 690/P-DUN/2019 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

W czasopiśmie stosowana jest procedura tak zwanej pojedynczej ślepej recenzji, to znaczy recenzenci znają nazwiska i afiliacje autorów, ale recenzje pozostają anonimowe dla autorów.

Czasopismo obejmuje wszystkie gałęzie transportu, oferując interdyscyplinarną platformę dla naukowców, praktyków, inżynierów i decydentów na poziomie międzynarodowym, krajowym, regionalnym i lokalnym. WUT Journal of Transportation Engineering obejmuje następujące obszary badawcze:

  • Inteligentne systemy transportowe
  • Systemy transportowe i logistyka
  • Bezpieczeństwo i ochrona transportu
  • Sterowanie i zarządzanie ruchem
  • Pojazdy autonomiczne
  • Mobilność i zachowania transportowe
  • Ekonomika transportu
  • Czynnik ludzki w transporcie
  • Planowanie i polityka transportowa
  • Problemy ekologii w transporcie

Szczególnie popularne zagadnienie to: teoria i modelowanie przepływu pojazdów, technologie informacyjne w transporcie, optymalizacja sieci transportowej, badania środków transportu, analiza bezpieczeństwa ruchu, logistyka miejska, intermodalne systemy transportowe, zrównoważony transport, komunikacja pojazd-pojazd oraz pojazd-infrastruktura, pojazdy autonomiczne.

Podstawowym językiem publikacji jest angielski. Akceptujemy również artykuły w języku polskim, o ile zawierają wyczerpujące streszczenie w języku angielskim.