Materiały dla recenzentów publikacji

Zasady dotyczące procedury recenzowania artykułów naukowych w Pracach Naukowych Politechniki Warszawskiej – Transport

 

1. Do oceny każdej publikacji powoływanych jest dwóch recenzentów spoza jednostki naukowej, której afiliację posiada autor. W sytuacjach szczególnych, kiedy recenzje obu recenzentów pozostają w sprzeczności lub sprzeczne są konkluzje dotyczące przyjęcia lub nie przyjęcia artykułu do publikacji, Komitet Redakcyjny może w celu rozstrzygającej oceny powołać kolejnego recenzenta, także spoza jednostki w, której autor jest afiliowany.

2. Recenzent zna nazwisko(a) autora(ów), natomiast nazwisko recenzenta nie jest przez Redakcję ujawniane na żadnym etapie procesu recenzowania, a także po wydaniu artykułu. System „double-blind review proces”, kiedy to ani autorzy, ani recenzenci nie znają nawzajem swoich nazwisk świadomie nie jest przez redakcję stosowany. Utrudnia on, a niekiedy uniemożliwia, skuteczne zidentyfikowanie przez recenzenta plagiatu z pracy innego autora lub nierzetelne powołanie się na prace innych autorów. W zamian recenzent podpisuje oświadczenie o braku konfliktu interesów, będące integralnym elementem formularza recenzji. W oświadczeniu recenzent zobowiązany jest potwierdzić, że:

  • pomiędzy nim a autorami nie ma bezpośrednich relacji osobistych w postaci pokrewieństwa do drugiego stopnia, związków prawnych i związku małżeńskiego,
  • pomiędzy nim a autorami nie występują relacje podległości zawodowej,
  • w okresie ostatnich dwóch lat poprzedzających wykonanie recenzji nie utrzymywał bezpośredniej współpracy naukowej z autorami.

3. Recenzja ma charakter pisemny i polega na wypełnieniu formularza recenzji z możliwością umieszczenia dodatkowych uwag recenzenta nie objętych formularzem. Formularz zawiera punkt, w którym recenzent zobowiązany jest do jednoznacznego dopuszczenia artykułu do publikacji lub jego odrzucenia. Dopuszczenie może mieć charakter warunkowy, co oznacza konieczność dokonania przez autorów zmian w artykule.

4. Nie przyjęcie artykułu do publikacji (odrzucenie) następuje jeśli obaj recenzenci (lub dwóch z trzech recenzentów) zgodnie o to wnioskują.

5. Zasadniczo decyzja recenzenta o odrzuceniu artykułu jest ostateczna, chyba że Komitet naukowy uznałby, iż odrzucenie nastąpiło bez właściwego uzasadnienia (wyjaśnienia) stanowiska recenzenta i sformułowania jasnych uwag pod adresem autorów. Po wykonaniu poprawek zgodnych z uwagami stanowiącymi podstawę odrzucenia artykułu, autorom przysługuje prawo ponownego przedstawienia pracy do druku. Proces recenzyjny jest wówczas powtarzany.

6. Nazwiska recenzentów podawane są zbiorczo raz w roku w postaci listy współpracujących recenzentów. Lista nie informuje ani o recenzowanych przez recenzenta artykułach, ani o numerach zeszytów, w których oceniający był recenzentem. Lista zamieszczana jest w pierwszym numerze drukowanej wersji czasopisma w danym roku.

7. Informacje o sposobie wykonania recenzji dostępne są dla autorów w pliku formularza recenzji, który można obejrzeć lub pobrać ze strony www czasopisma.